Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait. A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat.

Bevezető

Az NeoPrint SHOP a már ismert és a világhálón keresztül megközelíthető Internetes boltok minden idáig ismert jellegzetességével rendelkezik. A jelen Feltételek tartalmazzák az NeoPrint Interneten keresztül megközelíthető úgynevezett virtuális boltjában, azaz az NeoPrint Shopban különféle termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánó Vevők Irodaelektronika Bt.-vel szemben érvényesíthető jogait, illetve A Computer Net Debrecen Kft. korlátozott kötelezettségeit, illetőleg felelősségét. A Vevő a NeoPrint Shopban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket. A Computer Net Debrecen Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.
A szerződés létrejötte
A Vevő tudomásul veszi, hogy az NeoPrint Shopot A Computer Net Debrecen Kft. kizárólag azzal a céllal nyitotta meg, hogy a Vevő, illetve a NeoPrint Shopban megrendelt termék leszállítását végző eladó között közvetítsen és segítse a Vevőt abban, hogy a számára legkedvezőbb feltételeket kínáló szolgáltatást kiválassza. A Vevő a fentieknek megfelelően tudomásul veszi azt is, hogy az NeoPrint Shopban megrendelt termékre az adás-vételi, vagy szállítási szerződés a Vevő és A Computer Net Debrecen Kft. között jön létre.
Szállítási feltételek
Az NeoPrint Shopban megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a NeoPrint Shopban megrendelt terméket átvette.
Árak, fizetési mód és fizetés
Az NeoPrint Shopban megjelenő árak tartalmazzák az általános forgalmi adót. Az NeoPrint Shopban a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben kell Vevőnek megfizetni, amennyiben Vevő igényli a házhozszállítást. A szállítási díjak a szállítás feltételek között megtalálhatóak. A termékek árának kifizetési módját a Vevő választja ki az NeoPrint Shopban. Házhozszállítás esetén a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg A Computer Net Debrecen Kft.-nek. A Computer Net Debrecen Kft. irodájában történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat A Computer Net Debrecen Kft. irodájában fizeti meg, a termék átvételével egyidőben.
A jótállás (garancia)
A Computer Net Debrecen Kft. jótáll azért, hogy az NeoPrint Shopban megrendelt, és az eladó által leszállított termékek anyag,- és gyártási hibáktól mentesek. A Computer Net Debrecen Kft. nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. Minden termékre vonatkozóan a garanciális törvények szerint A Computer Net Debrecen Kft. 1 év garanciát vállal.A saját garanciajeggyel ellátott készülékekre a garanciaidő több év is lehet. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. A Computer Net Debrecen Kft. bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg. Az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről a jótállási jegyről kap részletes tájékoztatást. A Computer Net Debrecen Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási (garanciális) feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.
A kártérítés korlátozása
A Computer Net Debrecen Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a software helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. A Computer Net Debrecen Kft.nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következmény-károkért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége. Vevő az NeoPrint Shopban feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosult termékeket vásárolni, nem jogosult azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.
A termék visszaszolgáltatása
a.) A Vevő az eladóval kötött szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jogszabály szerinti elállási jogával nem élhet, amennyiben a terméket kizárólag az abba belehelyezett kellékanyaggal együtt tudná csak az eladónak visszaszolgáltatni, kivéve, ha Vevő az eladó részére megtéríti a felbontott kellékanyag készlet árát. Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást Vevő felbontotta. Vevő elállási jogát a meghatározott határidőn belül az eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és eladótól átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. b.) Amennyiben a terméket az eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, eladó a terméket kicseréli.
Személyes jogok
A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. Az NeoPrint áruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja azon adatokat, amelyek a teljesítéshez szükségesek. Az alvállalkozók az NeoPrint áruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.